ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการกองกลาง
เอกสารทั่วไป
เอกสารประเมิน

➤➤ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน สายสนับสนุน

➤➤ พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน (ระดับปริญญาตรี)

➤➤ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

➤➤ พนักงานราชการ

➤➤ ลูกจ้างประจำ