นางพจนีย์ ยกยิ่ง
   
   
   
     
     
นางสาวสุกัลยา ประสิทธิผล
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
 
         
         
 
เว็บไซต์งานตรวจสอบภายใน  http://audit.psru.ac.th/
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.