ปีงบประมาณ 2552  
 
รายงานประจำปี พ.ศ.2552  
     
 

ปีงบประมาณ 2553

 
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 
แผนยุทธศาสตร์  
 
รายงานการบริหารความเสี่ยง  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.