บุคลากรกองกลาง

โครงสร้างการบริหารงาน

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง
งานบริหารทั่วไป
นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางอภิชนา นิลกำแหง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณสริตา ก๊กเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จ.ส.อ.สาธิต มณีโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แหจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนภธิอร อุดมพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล นักวิเทศสัมพันธ์
นางสาวอรกานต์ ประยูรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสภามหาวิทยาลัย
นางสิริภัทร ขำจุ้ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางโชติกา ส้มส้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพรรณภัทรา กองจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจันทร์จิรา ละลอกแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายพิธาน แสงสุริยัน นิติกร
งานประชาสัมพันธ์
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นายนิธิศ ปรุงศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์
นางจิรัชยา วัลลิยะเมธี นักประชาสัมพันธ์
นายอนาวิล เรือนวงค์ นักประชาสัมพันธ์
นายสันติราช อยู่เพชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายไกรวุฒิ ใจศีลธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายนิวัฒน์ เจียประเสริฐ พนักงานขยายเสียง
งานสวัสดิการ
นางธนียา คำปิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิมลพรรณ โพธิ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจัตตุพร มาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และบริการ
นายศุภกร ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสมศิริ ฤกษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนุพล อัคพิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุจิรา พุ่มเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยออกแบบและวางผัง
นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ วิศวกรโยธา
นายเสฏฐวุฒิ พุ่มเรือง วิศวกรเครื่องกล
นายวิสุทธิ์ อินกำแพง ช่างเขียนแบบ
นายศุภวัฒน์ วิจิตรพงษา สถาปนิก
นายจตุรยุทธ ด้วงสงกา ช่างเทคนิค
นายสาโรจน์ เมี้ยนเทศ ช่างเขียนแบบ
นายชัยวัฒน์ เมธาวี วิศวกรโยธา
นายทิตวุฒิ พ่วงเฟื่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมาน จันทร์อิน เจ้าหน้าที่
นางนงค์นุช มีกลิ่นหอม เจ้าหน้าที่
นางลูกคิด สิงห์ลอ เจ้าหน้าที่
นายประดับยศ คงเชื้อสาย เจ้าหน้าที่
นายชัยณรงค์ เกษมสุข เจ้าหน้าที่
นางสาคร จันทร์พุฒ เจ้าหน้าที่
นางน้ำค้าง เพชรแอน เจ้าหน้าที่
นางสาวมัทนา แจ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่
นายสุชาติ หิรัญงาม เจ้าหน้าที่
นายนิรันดร์ กลิ่นทับ เจ้าหน้าที่
นายชลาลัย ยอดเกตุ เจ้าหน้าที่
นายสุรินทร์ หมอรักษา เจ้าหน้าที่
นายเฉลิมพล พุ่มด้วง เจ้าหน้าที่
นายรังสรรค์ มณฑา เจ้าหน้าที่
นายสุมิตร แผลงไพรี เจ้าหน้าที่
นางสาวสุนิสา บุตรฉิม เจ้าหน้าที่
นายกฤษฎา เนติวงษ์ เจ้าหน้าที่
นายอดิศร นาคจันทร์ เจ้าหน้าที่
นายประเสริฐ นอบเผือก เจ้าหน้าที่
นายฉัตรชัย ด้วงมั่ง เจ้าหน้าที่
นายจรัญ คำคง เจ้าหน้าที่
นางดาวเรือง ม่วงมัน เจ้าหน้าที่
นางน้ำผึ้ง ทองศรีสุข เจ้าหน้าที่
นางกัญชพร นอบเผือก เจ้าหน้าที่
นางสถิตย์ ประสาทเขตการณ์ เจ้าหน้าที่
นายปัญญา ขวัญเรือง เจ้าหน้าที่
นายอนุชิต หมีนาค เจ้าหน้าที่
นายจำรัส ทองศรีสุข เจ้าหน้าที่
นายสันติ รอดรักษา เจ้าหน้าที่
นายสมเจต ขำหรุ่น เจ้าหน้าที่
นางสัมฤทธิ์ เถื่อนด้วง เจ้าหน้าที่
นางสาวอรพรรณ ทองรัตน์ เจ้าหน้าที่
นายอนนท์ เลิศรอด เจ้าหน้าที่
นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่ม เจ้าหน้าที่
นางสาวศศิประภา อินทร์อิ่ม เจ้าหน้าที่
นางน้ำฟ้า พลพักตร์ เจ้าหน้าที่
นางสำรวย ดาวเรือง เจ้าหน้าที่
นางสุภาพร รุ่งแสง เจ้าหน้าที่
นายอรรถวุฒิ อุทธัง เจ้าหน้าที่
นายฐากูร ปานพุฒ เจ้าหน้าที่
นางสาวบังอร เมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่
นางสุนทร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่
นายอนุสรณ์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่
นายสินชัย จ่าพานิชย์ เจ้าหน้าที่
นายสมบูรณ์ ประทุมวงษ์ เจ้าหน้าที่
นายชัชวาลย์ คำแท่ง เจ้าหน้าที่
นายพิพัฒน์ ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่
นายธวัช หมวกหลำ เจ้าหน้าที่
นายวัลลภ ปลูกงาม เจ้าหน้าที่
นายคำสิงห์ ชัยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่
นายอรรถพงษ์ ยังมั่ง เจ้าหน้าที่
นายธารินทร์ อินทร์แพง เจ้าหน้าที่
นายพิษณุ ทองศรีสุข เจ้าหน้าที่
หน่วยยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
นายจงกล บุญศรี ช่างเครื่องยนต์
นายเฉลิม บัวแก้วเทศ ช่างเครื่องยนต์
นายมงคล อยู่ดี ช่างเครื่องยนต์
นายสายชล หัวสี ช่างเครื่องยนต์
นายประสิทธิชัย แสงทอง ช่างเครื่องยนต์
นายณัฏฐพล ทิพย์เพ็ชร์ ช่างเครื่องยนต์
นายวิโรจน์ นาคเจือทอง ช่างเครื่องยนต์
นายศิริศักดิ์ ขวัญผ่อง ช่างเครื่องยนต์
นายบุญลือ ทิมขลิบ ช่างเครื่องยนต์
นายสุรดิษ รุจินาม ช่างเครื่องยนต์
นายพชระ คำธงชัย ช่างเครื่องยนต์
นายบัญหยัด นาคทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายภาคิน สิงห์สา พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบรรเจิด พงษ์ขำ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายธนาวัฒน์ วิศววิสุทธิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายมงคล นุชสวาท พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายจรวย ทับหุ่น พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมปอง ปรีกมล พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบัวเลี่ยน อ่อนสำลี พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายพิสิทธิ์ วงศ์นรินทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุเทน บุญชู พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสามารถ จริยา พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอดุลย์ บุญเอี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวัชระ ทองน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวิชัย จัตุรงค์เดโชชัย พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายชนาธิป สุดสวาท พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญเรือง พันธ์งาม พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนิติ รุจินาม พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายจินดา ขำวงศ์ฆ้อง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุชาติ อ่วมรุ่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายรุ่ง เมืองจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอำพร มาตพร พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายประนอม วรรณไทย พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายประเสริฐ อุปทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมพงษ์ สละเสือ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายปรารถนา ภู่เสือ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายจรัส เห็มลา พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมชาย จันทร์แก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายธัชพล พูลเกษร พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวีระ กาวีพันธ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสุพจน์ มณีคันโท พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายแดง ประสาทเขตการณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายจรูญ ม่วงมันดี พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายกมลศักดิ์ เชิดชู พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนิภพ สุ่มนาค พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวุฒิกุล สัจจชัยฤทธิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ส.อ.สุรสิทธิ์ ศรีเทา พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายปรีชา ฉิมอ่อง พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายประยูร คงคอน พนักงานรักษาความปลอดภัย