ปรัชญา
บริหารเด่น เน้นบริการ ประสานภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
 
วิสัยทัศน์
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์งานใหม่ สู่มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์
 
พันธกิจ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งมุ่นให้บริการอย่างเป็นระบบ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สร้างสรรค์
 
และบูรณาการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.