สำนักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เดิมเป็นหน่วยงานธุรการ ในโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก
“พิษณุโลกพิทยาคม” เมื่อปี พ.ศ.2464 ต่อมาในปี พ.ศ.2469 ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ว่า “โรงเรียน พิษณุโลกวิทยายน” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2469 และเสด็จพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีรำไพพรรณมาทรง
เปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2470 เวลาประมาณ 15.30 น. ณ พระราชวังจันทน์ ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์
ไฟไหม้ขึ้นทางราชการจึงสั่งยุบโรงเรียน จนในปี พ.ศ.2476 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาครูในโรงเรียนสตรีประจำมณฑล
พิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในปัจจุบัน) และ ในปี พ.ศ.2486 แผนกฝึกหัดครูของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ได้แยกออกมาจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลกตั้งเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกโดยที่กิจการแยกกัน
แต่สถานที่ยังใช้รวมกันอยู่ ซึ่งทางโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนี้สังกัดกรมวิสามัญศึกษา
  ปี  พ.ศ.2497 กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกไปสังกัด
กรมการฝึกหัดครูและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป.กศ.)
  ปี  พ.ศ.2598 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขึ้นใหม่ ในที่ตรงข้ามแม่น้ำ 
(บริเวณสถาบันราชภัฏถนนวังจันทน์ปัจจุบัน) แต่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมิได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่แห่งใหม่ราชการจึงได้ยก
โรงเรียนใหม่ให้แก่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
  ปี  พ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม เปิดรับนักศึกษาแบบ
สหศึกษา นักเรียนหญิงอยู่ประจำนักเรียนชายเดินเรียนนับแต่นั้นมาโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามก็เจริญเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ได้ขยายเนื้อที่รวมที่ดินของโรงเรียนการช่างชายซึ่งอยู่ติดกัน ทำให้มีเนื้อที่เท่าขนาดเนื้อที่ในปัจจุบัน คือ
40 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง(ป.กศ. สูง) และเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูในปีเดียวกัน ปี พ.ศ. 2518รัฐบาลได้ประกาศ
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีสภาการฝึกหัดครูทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และควบคุมการบริหารงานในวิทยาลัย
ครูทั่วประเทศและเปลี่ยน ชื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาเป็นอธิการวิทยาลัยครู การบริหารงานของวิทยาลัยฯ จัดเป็น
คณะวิชาและสำนักหรือศูนย์ที่เทียบเท่าคณะ วิชาและได้ทำการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  ปี  พ.ศ.2524 วิทยาลัยครูได้รับอนุมัติจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทุ่งทะเลแก้ว
จำนวน 1,000 ไร่ เพื่อเตรียมขยายวิทยาลัยออกไป โดยมีโครงการใช้ที่ดินระยะแรก 400 ไร่
  ปี  พ.ศ.2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ให้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
จากสายครุศาสตร์ เป็นสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งสำนักงานอธิการบดีได้เปลี่ยนจากแผนกงานธุรการ
เป็นสำนักงานอธิการโดยมีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้บังคับบัญชา
  ปี  พ.ศ. 2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูและพระราชทานตราพระราชลัญจกรในพระองค์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 
ปี  พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538 แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2527 เพื่อให้สถาบันมีความเป็นอิสระและคล่องตัว ทั้งในด้านการดำเนินการและการเปิดสอน
ในระดับการศึกษาที่สูงกว่า ปริญญาตรีได้ สถาบันจึงขยายกิจการมาเป็นลำดับโดยสำนักงานอธิการ ได้รับการยก
ฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี และมี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาจนถึงปัจจุบัน
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Rajabhat Pibulsongkram University. All Rights Reserved.